column
Current Situation and the Future of Anesthesia for Plastic and Cosmetic Surgery in China
JIANG Hong, HUANG Yuguang
2022, 13(3): 353-357. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0105
Abstract FullText HTML PDF
Transdermal Technology of Local Anesthetics in Plastic and Cosmetic Surgery
LI Mohan, SUN Fengrun, WANG Tao, HE Yumiao, MA Chao, HUANG Yuguang
2022, 13(3): 358-362. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0044
Abstract FullText HTML PDF
Progress of Drug Controlled Release Systems for Local Anesthesia
LONG Kai, CAO Pei, JI Tianjiao
2022, 13(3): 363-369. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0141
Abstract FullText HTML PDF
Application of Mesenchymal Stem Cells in Plastic and Cosmetic Surgery
LI Zhujun, WANG Chenyu, LONG Xiao
2022, 13(3): 370-376. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0036
Abstract FullText HTML PDF
Medical Aesthetic Surgery and Related Complications
CHANG Guojing, YU Nanze, LONG Xiao, WANG Xiaojun
2022, 13(3): 377-382. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0056
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Research Tools for Plastic Surgery: Introduction of the Patient Reported Outcome Measures and Their Application
HE Leren
2022, 13(3): 383-386. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0137
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Prehabilitation Management for Enhanced Recovery in Patients Undergoing Thoracic Surgery(2022)
LIU Zijia, ZHANG Lu, LIU Hongsheng, CANG Jing, WANG Tianlong, MIN Su, CHEN Lixia, CHEN Wei, LI Shanqing, HUANG Yuguang, Working Group of "Expert Consensus on Prehabilitation Management of Thoracic Surgery", Chinese Society of Anesthesiology
2022, 13(3): 387-401. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0178
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Rapid SARS-CoV-2 Antigen Testing(2022)
2022, 13(3): 402-411. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0195
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on Chinese Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Childhood-onset Systemic Lupus Erythematosus
WANG Lin, SONG Hongmei
2022, 13(3): 412-420. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0018
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation, Preparation, Decision, and Oxygenation: Interpretation on 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway
WU Juelun, SHEN Le
2022, 13(3): 421-426. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0075
Abstract FullText HTML PDF
Strengthen the Management of Difficult Airway and Improve the Treatment of Clinical Practice: Interpretation on 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway
XU Shengyong, XU Jun, ZHU Huadong, YU Xuezhong
2022, 13(3): 427-432. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0133
Abstract FullText HTML PDF
Application of Extended-release Local Anesthetics Based on Composite Polymer Materials in an Animal Model of Chronic Pain
SUN Fengrun, LI Mohan, HE Yumiao, WANG Tao, MA Chao, HUANG Yuguang
2022, 13(3): 433-439. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0086
Abstract FullText HTML PDF
A Survey of the Current Status of Anesthesiology for Plastic and Cosmetic Surgery in China
YAN Jia, SHEN Le, JIANG Hong, HUANG Yuguang
2022, 13(3): 440-448. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0107
Abstract FullText HTML PDF
Bandage Contact Lenses Improve Clinical Symptoms and Quality of Life After Small Incision Lenticule Extraction: A Retrospective Cohort Study
CHEN Chen, LONG Qin
2022, 13(3): 449-454. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0342
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of an Assay of Zika Virus Detection Without RNA Extraction
LI Aqian, KONG Lingjun, LIU Yang, YI Jie, LI Chuan, LIANG Mifang, DOU Yaling
2022, 13(3): 455-460. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0357
Abstract FullText HTML PDF
Design and Analysis of the Operation Effect of the Safety Management System for Antitumor Drugs
SUN Wenjuan, ZOU Yuzhen, ZHANG Fan, ZHANG Lu, ZHAO Lin, BAI Chunmei, ZHANG Feng, XU Yan, MAO Feng, LI Jing, GU Yu, FAN Xinrong, WANG Mengzhao, ZHOU Daobin, ZHANG Zhanjie, ZHAO Bin, DU Xiaoli, ZHANG Bo, SUN Xueqin, LONG Xiao, CHANG Qing, HU Bingshui, PAN Hui, WU Wenming
2022, 13(3): 461-467. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0704
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics of Patients with Primary Chylothorax Failed in Treatment of Thoracic Duct Ligation
AN Ran, XIA Song, SUN Yuguang, CHANG Kun, XIN Jianfeng, WANG Tingting, SHEN Wenbin
2022, 13(3): 468-472. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0148
Abstract FullText HTML PDF
Research and Therapy Progress on the Mechanisms of Pruritus in Atopic Dermatitis
TANG Jue, YAO Zhirong
2022, 13(3): 473-479. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0747
Abstract FullText HTML PDF
Progress in the Research on the Role of Tumor-associated Macrophages in Drug-resistance and Treatment of Tumors
SU Pengfei, YU Jianchun
2022, 13(3): 480-486. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0605
Abstract FullText HTML PDF
Coronavirus Disease 2019 and Thyroid Diseases
CHEN Zihan, LI Naishi, LIAN Xiaolan
2022, 13(3): 487-492. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0791
Abstract FullText HTML PDF
The Plastic Surgery for Localized Scleroderma: Progress in Diagnosis and Treatment and Opinions from Peking Union Medical College Hospital
WANG Chenyu, LONG Xiao, ZENG Ang, HUANG Jiuzuo, WANG Xiaojun
2022, 13(3): 493-497. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0394
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Evaluation of Chinese Clinical Practice Guidelines Published in Medical Journals in 2019:Research Gaps
LIU Hui, LAN Hui, ZHAO Siya, WANG Zijun, SHI Qianling, LIU Xiao, ZHOU Qi, WANG Jianjian, LYU Meng, LIU Yunlan, YANG Nan, XUN Yangqin, LI Qinyuan, PEI Hang, LIU Xingrong, CHEN Yaolong
2022, 13(3): 498-505. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0029
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Manifestations and Pathological Features of 44 Cases of Alveolar Echinococcosis in China's Tibet
LUO Hanhuan, HUO Zhen, WANG Qian, NI Ma, BIANBA Zhaxi
2022, 13(3): 506-511. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0502
Abstract FullText HTML PDF
Novel Real-time MRI Navigation Technology in the Treatment of Venous Malformation: A Case Report
ZHOU Jingwei, ZHANG Zimin, GU Hao, CHEN Hui, HU Li, LIU Hongyuan, XU Zi'an, YANG Xi, LIN Xiaoxi
2022, 13(3): 512-516. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0194
Abstract FullText HTML PDF
Locating Biomedicine in China: the Development of the Division of Pediatrics in Peking Union Medical College Hospital(1922—1942)
GU Xiaoyang, MA Mingsheng, SONG Hongmei
2022, 13(3): 517-524. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0664
Abstract FullText HTML PDF