column
Postoperative Patient-controlled Analgesia: Thirty Years of Clinical Experience in Peking Union Medical College Hospital
ZHAO Lin, REN Liying, NIE Weihua, CHEN Yaqi, ZHANG Jie, ZHANG Shengjie, WANG Yingli, DIAO Cuicui, MA Huiying, ZHANG Zheng, ZHOU Li, SHEN Le, WANG Huizhen, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 239-245. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0600
Abstract PDF
Epidural Labor Analgesia: Comfort and Safety Run in Parallel, with Teaching and Quality Control Complementing Each Other
ZHANG Yu, ZHAO Mengyun, PEI Lijian, GONG Yahong, RUAN Xia, ZHANG Yuguan, XIA Di, LU Zhilong, ZHANG Zhanjie, ZHOU Jiong, FU Chenwei, GAO Jinsong, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 246-250. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0026
Abstract PDF
Development and Translation of Super Long-acting Analgesics
HE Yumiao, LI Mohan, MA Chao, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 251-257. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0574
Abstract PDF
Baroreflex in Pain Regulation: Pathogenic Mechanism and Clinical Application
CUI Quexuan, CHE Lu, XU Li
2024, 15(2): 258-264. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0552
Abstract PDF
Progress in Diagnosis and Treatment of Central Post-stroke Pain
SONG Shujia, SUN Chen, PEI Lijian, XU Weihai, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 265-271. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0591
Abstract PDF
Advances of Virtual Reality in the Field of Pain Treatment
WU Chen, ZHANG Li, MA Chao, LIU Hongju, LIU Xuming, ZHANG Kepu, WANG Tengti
2024, 15(2): 272-278. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0519
Abstract PDF
Prospects of Digital Medicine in Postoperative Pain Management in Children
CHEN Fei, ZHANG Yuguan, ZHU Bo
2024, 15(2): 279-284. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0429
Abstract PDF
2024 Consensus Guidelines on Spinal Cord Stimulation for Chronic Pain Management Among Practicing Pain Physicians in China and the United States
2024 Consensus Working Group on Chronic Pain Management Through Spinal Cord Electrical Stimulation in China and the United States
2024, 15(2): 285-293. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0033
Abstract PDF
2024 Consensus Guidelines on Lumbar Facet Interventions Among Practicing Pain Physicians in China and the United States
2024 Consensus Working Group on Lumbar Facet Interventions in China and the United States
2024, 15(2): 294-302. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0076
Abstract PDF
Management Standard on Perioperative Prophylactic Use of Antibiotics in Peking Union Medical College Hospital (2023)
Editorial Committee on Management Standard on Perioperative Prophylactic Use of Antibiotics in Peking Union Medical College Hospital
2024, 15(2): 303-311. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0593
Abstract PDF
Interpretation on the 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guidelines for the Management of Patients with Chronic Coronary Disease
LIANG Yan
2024, 15(2): 312-319. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0043
Abstract PDF
Interpretation of JCS 2023 Guideline on the Diagnosis and Treatment of Myocarditis
ZHANG Song, QIU Luhong, LIU Yingxian, XU Xiqi
2024, 15(2): 320-327. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0630
Abstract PDF
Esketamine Improves Working Memory Impairment in Neuropathic Mice Through Hippocampal BDNF-TrkB Pathway
JIANG Yubin, WANG Xingming, ZHANG Yue, ZHOU Zhiqiang, YANG Jianjun
2024, 15(2): 328-334. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0581
Abstract PDF
Mechanism of Wnt5a on Keratinocyte Regulating MMP9 for CRPS-Ⅰ Peripheral Sensitization
ZHU He, WEN Bei, XU Li, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 335-343. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0551
Abstract PDF
Chronic Postsurgical Pain Among Patients with Preoperative COVID-19: An Ambispective Cohort Study
CHE Lu, YU Jiawen, JIN Di, BAI Xue, WANG Yi, ZHANG Yuelun, XU Li, SHEN Le, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 344-350. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0556
Abstract PDF
Association Between Coffee Consumption and Pain: A Cross-sectional Study Based on American National Health and Nutrition Examination Survey
WEN Bei, ZHU He, XU Li, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 351-358. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0553
Abstract PDF
Effect of Intraoperative Multimodal Analgesia on the Early Postoperative Quality of Recovery in End-stage Head and Neck Cancer Patients Undergoing Open Gastrostomy: A Prospective Randomized Controlled Study
HU Chunhua, ZHAO Xiaoyan, WU Lili, CHEN hongya, XU Xin, WANG Guyan
2024, 15(2): 359-365. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0072
Abstract PDF
Risk Factors for Postoperative Nausea and Vomiting in Surgical Patients Undergoing Patient Controlled Intravenous Analgesia
WU Juelun, TIAN Yuan, NIE Weihua, ZHANG Yuelun, SHEN Le
2024, 15(2): 366-374. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0579
Abstract PDF
Research Progress of ADAM17 in Gastric Cancer
YANG Mengjiao, YUAN Hao, ZHENG Ya, WANG Yuping, GUO Qinghong
2024, 15(2): 375-381. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0383
Abstract PDF
Obstructive Sleep Apnea-induced Gut Dysbiosis and Ischaemic Stroke: Mechanism and Research Progress
LIU Miaomiao, YUE Hongmei, LI Yating, XU Jinhui, WU Xingdong, ZHU Haobin
2024, 15(2): 382-386. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0452
Abstract PDF
Application Status and Research Advances of Artificial Intelligence in Pancreatobiliary Endoscopy
LAI Xinxiu, WANG Xiang
2024, 15(2): 387-393. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0524
Abstract PDF
Research Progress on the Effect of Clinical Concomitant Medication on Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitors in Urothelial Carcinoma
LYU Zhengqin, ZHAO Yuhao, GUO Yuanyuan, LIU Beibei, LIU Jianmin
2024, 15(2): 394-399. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0488
Abstract PDF
Research Status and Application Prospect of Bone Age Assessment by Ultrasonography
ZHAO Zeqing, PAN Hui, ZHANG Li, WANG Fengdan, CHEN Shi, YANG Xiao, LI Jianchu
2024, 15(2): 400-405. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0270
Abstract
Cronkhite-Canada Syndrome Combined with Asymptomatic Novel Coronavirus Infection: A Case Report
ZHANG Ning, YANG Chenhao, ZHOU Liangrui, SUN Xiaohong, LIU Xiaohong, KANG Lin, LI Ji, LI Hailong
2024, 15(2): 406-412. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0476
Abstract PDF
Implementation Evaluation of Clinical Practice Guidelines for Integrative Medicine
YE Ziying, TIAN Chen, YAN Yilong, LI Qiaofeng, NING Jinling, LI Tingting, GE Long
2024, 15(2): 413-421. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0198
Abstract PDF
Novel Framework (Target Trial Emulation) in Observational Causal Inference Research Based on Real-world Data and Its Application Prospects in Traditional Chinese Medicine
LU Cuncun, CHEN Zijia, WANG Zhifei
2024, 15(2): 422-428. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0398
Abstract PDF
Methodology of Scientific, Transparent and Applicable Rankings for Chinese Guidelines and Consensus Related Literature Published in the Medical Journals: ample Identification and Speciality Assignment
LIU Hui, YANG Nan, SHI Qianling, LUO Xufei, ZHANG Hairong, TIAN Jinhui, JIN Yinghui, CHEN Yaolong, Methodology and Technology Specialisation Committee of the STAR Working Group
2024, 15(2): 429-434. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0112
Abstract PDF
Reflections on Developing Health Standards Based on Evidence-based Concept
SU Renfeng, LIU Hui, SHI Qianling, LUO Xufei, YANG Nan, ZHAO Junxian, TIAN Qiannan, ZHANG Juanjuan, WU Liqun, CHEN Yaolong
2024, 15(2): 435-441. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0433
Abstract PDF
Past and Present of Implementation Science (PartⅠ)—Origin and Development
XU Dong, CHEN Jiangyun, CAI Yiyuan
2024, 15(2): 442-449. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0023
Abstract PDF
Oral Proactive Healthcare and Obesity
CUI Jing, DU Hanze, ZHAI Wenhao, WEN Linlin, HUANG Lei, CHEN Shi, LI Daowei, PAN Hui
2024, 15(2): 450-455. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0071
Abstract PDF
Young Female, Fatigue, Hypokalemia, Hyperglycemia
CHEN Rong, WANG Xi, SONG An, WANG Jiajia, LI Wei, CHEN Shi, XING Xiaoping
2024, 15(2): 456-461. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0490
Abstract PDF
Explorations of Clinical Teaching and Training Model for Refresher Anesthesiologists
MA Manjiao, MA Lulu, WANG Ruiying, ZHANG Xiuhua
2024, 15(2): 462-465. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0369
Abstract PDF
"Seminar-CBL-Ideological and Political Education" Innovative Mode in Clinical Pharmacology Teaching
DU Ping, LIU He, AN Zhuoling
2024, 15(2): 466-469. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0202
Abstract PDF
MA Yueh-ch'ing: The First Chinese Anesthesiologist
FAN Xinchen, LI Naishi, HUANG Yuguang
2024, 15(2): 470-476. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0309
Abstract PDF