column
Metagenomic Next-generation Sequencing: Current Status, Challenges and Prospects of Clinical Application
DIAO Zhenli, LI Jinming
2023, 14(5): 905-910. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0089
Abstract FullText HTML PDF
Castleman Disease in China: State-of-the-art Technology Before the Era of IL-6 Targeted Therapy
ZHANG Lu, LI Jian
2023, 14(5): 911-914. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0227
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of Bacterial Extracellular Vesicles in Disease Development and Prospects for Application
LUO Xiaoxia, QIN Sihua, WANG Huidi, ZHOU Hongwei, HE Yan
2023, 14(5): 915-924. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0260
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Mechanism of Infection in Autoimmune Diseases
CHENG Linlin, LI Zhan, LI Yongzhe
2023, 14(5): 925-931. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0268
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Correlation Between Microbiota and the Efficacy and Adverse Reactions of Antitumor Drug
WANG Na, HAN Xiaohong
2023, 14(5): 932-938. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0212
Abstract FullText HTML PDF
The Impact of Gut Microbiota on Vaccine Immune Efficacy and Potential Mechanisms
HUANG Biqing, LI Lanjuan
2023, 14(5): 939-944. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0173
Abstract FullText HTML PDF
Virological Characteristics of the Omicron Variant: Key Mutations, Pathogenicity, and Immune Escape
CHEN Yuqing, LI Jinming
2023, 14(5): 945-952. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0139
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of the Impact of SARS-CoV-2 on Fertility
ZHANG Kezhen, JIN Li
2023, 14(5): 953-958. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0289
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Nucleic Acid of Amplification Techniques Test for the Diagnosis of Pathogens in Adult Respiratory Tract Infections(2023)
The Committee of Chinese Laboratory Medical Education, Chinese Thoracic Society of the Chinese Medical Association
2023, 14(5): 959-971. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0338
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Clinical Specimen Preservation and Biosafety Protection in the Context of Managing COVID-19 with Measures against Class B Infectious Diseases
Clinical Data and Biobank Committee of China Research Hospital Association, Guangdong Human Genetic Resource Biobanking and Applications Association
2023, 14(5): 972-977. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0258
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of the Resident Core Competency Milestone Evaluation System in China Consortium of Elite Teaching Hospitals
China Consortium of Elite Teaching Hospitals
2023, 14(5): 978-982. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0543
Abstract FullText HTML PDF
Annual Research Progress of Glioma in China in 2022
CHEN Wenlin, WANG Yuekun, LIU Qianshu, YE Liguo, ZHENG Zhiyao, ZHANG Xin, GONG Le, CAO Yaning, SONG Yixuan, GUO Xiaopeng, WANG Yu, MA Wenbin
2023, 14(5): 983-990. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0321
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative Analysis of Mitochondrial Damage in T Lymphocytes from Patients with Autoimmune Diseases and Evaluation of Its Clinical Value
WU Ziyan, FENG Futai, LI Haolong, XU Honglin, ZHANG Shulan, LI Yongzhe
2023, 14(5): 991-998. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0256
Abstract FullText HTML PDF
In Vitro Activity of Sixteen Drugs Against Staphylococcus Aureus, Enterococcus Faecalis and Enterococcus Faecium: A Multicentre Cross-sectional Study in China
WU Yun, CHEN Jiawei, WANG Tong, LI Jin, ZHANG Ge, KANG Wei, ZHANG Jingjia, SUN Hongli, XU Yingchun, LIU Yali
2023, 14(5): 999-1004. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0070
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the Clinical Value of Metagenomic Next-generation Sequencing in Central Nervous System Infection
LU Minya, GUO Jiayu, ZHANG Dong, SU Huiting, GAO Yi, ZHAO Ying, YANG Qiweng, XU Yingchun
2023, 14(5): 1005-1010. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0293
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Evaluation of a Fluorescence Immunochromatographic Assay for Interleukin-6 Detection
NING Yating, MAO Leili, LI Wei, XU Jiajun, XU Yingchun, ZHANG Li
2023, 14(5): 1011-1016. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0186
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Resistance of Helicobacter pylori and Its Trend: A 10-year Data Analysis at Peking University People's Hospital
ZHANG Feifei, WANG Qi, LI Shuguang, WANG Zhanwei, LIANG Xinyue, MENG Han, YANG Shuo, WANG Hui
2023, 14(5): 1017-1022. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0063
Abstract FullText HTML PDF
Prediction Model for In-hospital Death of Patients with Cardiac Arrest
ZHANG Nan, LIN Qingting, ZHU Huadong
2023, 14(5): 1023-1030. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0378
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Clinical Efficacy of Different Acupuncture Therapies for Grade C Delayed Gastric Emptying after Pancreaticoduodenectomy: A Retrospective Cohort Study Based on Propensity Score Matching
LI Tianyu, ZHANG Yamin, MI Qindong, LI Zeru, BAO Fei, WANG Weibin
2023, 14(5): 1031-1037. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0088
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics and Inflammatory Markers of Omicron BA.5.2 Variant Infection in Hospitalized Patients and Their Predictive Role in Disease Prognosis
LIU Huan, HUANG Xiaoling, DAI Mengying, GUO Jiejie, GAO feng
2023, 14(5): 1038-1045. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0055
Abstract FullText HTML PDF
Recent Advances of Digital Therapeutics in Treatment of Chronic Pain
JI Heyu, CUI Xulei, HUANG Yuguang
2023, 14(5): 1046-1052. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0086
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Laboratory Diagnosis of Bacterial Vaginosis
WANG Zhe, ZHAO Ying, XU Yingchun
2023, 14(5): 1053-1059. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0677
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Balloon Pulmonary Angioplasty for the Treatment of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
GAO Luyang, LUO Qin, ZHAO Zhihui, ZHAO Qing, LIU Zhihong
2023, 14(5): 1060-1066. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0031
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Perioperative Intestinal Function Protection Strategies
HAO Ke, CHENG Baoli
2023, 14(5): 1067-1071. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0113
Abstract FullText HTML PDF
A Case Report of Preterm Infant with Kagami-Ogata Syndrome
QUAN Meiying, SUN Zhixing, JIANG Jingjing, JIANG Yulin, LI Zhenghong
2023, 14(5): 1072-1075. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0073
Abstract FullText HTML PDF
Public's Knowledge and Experiences Towards Pediatric Clinical Trials: Methodological Characteristics Analysis
REN Yiming, LI Rui, TANG Si, JI Guanghe, QIN Zelin, ZHAO Leying, TONG Jiaxi, CHEN Yuxuan, GAO Jiaqi, YU Mingkun, RONG Hongguo, XIA Ruyu, FEI Yutong
2023, 14(5): 1076-1083. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0620
Abstract FullText HTML PDF
Application of Delphi Method in the Development and Revision of Clinical Practice Guidelines of Traditional Chinese Medicine: Process and Suggestions
LIANG Changhao, YIN Guanxiang, WANG Yaqi, LIU Siqi, GAO Yicheng, LIU Pengwei, SU Xiangfei, FEI Yutong
2023, 14(5): 1084-1090. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0649
Abstract FullText HTML PDF
Methods for Developing Patient and Public Versions of Guidelines: Progress and Case Studies
LIU Hui, YAO Yuanyuan, LUO Xufei, LEI Ruobing, YANG Nan, ZHAO Junxian, ZHANG Hairong, XUN Yangqin, LIU Xingrong, CHEN Yaolong
2023, 14(5): 1091-1095. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0356
Abstract FullText HTML PDF
Recurrent Rhabdomyolysis and Renal Insufficiency in a Patient with Hemochromatosis
ZHOU Menglan, ZHANG Lei, YE Wenling, GAO Ruitong
2023, 14(5): 1096-1100. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0107
Abstract FullText HTML PDF
Locally Advanced Cervical Cancer Treated with Online Adaptive Radiotherapy: A Case Report
WANG Guangyu, YAN Junfang, WANG Zhiqun, ZHANG Yu, SUN Xiansong, LI Jing, LI Wenbo, YANG Bo, ZHANG Fuquan
2023, 14(5): 1101-1105. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0076
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and Application of Microsurgical Training in Young Neurosurgeons at Peking Union Medical College Hospital
GUO Xiaopeng, ZHANG Xiao, XING Hao, WANG Shishuai, YAO Yong, WEI junji, MA Wenbin, WANG Yu, GAO Jun
2023, 14(5): 1106-1110. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0529
Abstract FullText HTML PDF
Integrating Education of School History into Teaching of Clinical Courses and Developing Professional Courses with PUMC Characteristics: Taking Diabetes Teaching in Internal Medicine as an Example
LI Wei, XU Lingling, HU Yingli, ZHU Huijuan, LI Yuxiu, XIA Weibo
2023, 14(5): 1111-1115. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0148
Abstract FullText HTML PDF
Ethical Arguments for Withdrawing Life-sustaining Medical Intervention
ZHANG Di, NING Xiaohong
2023, 14(5): 1116-1122. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0332
Abstract FullText HTML PDF
The Story of Stethoscope
ZOU Hai
2023, 14(5): 1123-1124. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0368
Abstract FullText HTML PDF