column
Resection and Reconstruction of Robotic Hepatopancreatobiliary Surgery
LIU Rong, LIU Qu
2023, 14(6): 1125-1130. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0380
Abstract FullText HTML PDF
Artificial Intelligence Assisted Therapeutic Regimen and Technology Transformation in Retinal Diseases
CHEN Youxin, XU Zhiyan
2023, 14(6): 1131-1134. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0247
Abstract FullText HTML PDF
Medical Artificial Intelligence Standard System: History and Current Status
ZHENG Xinya, HUANG Yunyou, ZHANG Yiting, WENG Shengjie, ZHAN Jianfeng, ZHAGN Zhifei
2023, 14(6): 1135-1141. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0428
Abstract FullText HTML PDF
Application of Robot-assisted System in Cerebrovascular Interventional Therapy
CHEN Peike, JIANG Yuhua
2023, 14(6): 1142-1148. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0374
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and Mitigation Strategies for Failure in Orthopedic Surgical Robots
LIU Xun, RUI Biyu, ZHANG Weijun, YU Hongyi, JIA Yingjie
2023, 14(6): 1149-1154. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0367
Abstract FullText HTML PDF
The Method and Application of Digital Twinning in Medicine
CHEN Yafei, LIU Qiong, GUAN Shuang, YU Yanan, LIU Jun, WANG Sicun, WANG Zhong
2023, 14(6): 1155-1161. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0157
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Generative Adversarial Network in Cross-modal Medical Image Reconstruction
LI Zhuoyuan, XU Guohao, WANG Junchen, WANG Saishuo, WANG Chuantao, ZHAI Jiliang
2023, 14(6): 1162-1169. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0409
Abstract FullText HTML PDF
ChatGPT Empowered Nursing Practice: Prospects, Risks, and Countermeasures
GUO Caixia, GUO Caixu, SHI Xiaoning, GUO Jinli
2023, 14(6): 1170-1174. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0326
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the Standard Artificial Intelligence Medical Device- Quality Requirements and Evaluation-Part 1: Terminology
MENG Xiangfeng, WANG Hao, LI Jiage
2023, 14(6): 1175-1179. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0351
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the Standard Artificial Intelligence Medical Device-Quality Requirements and Evaluation-Part 2: General Requirements for Datasets
WANG Hao, MENG Xiangfeng, HAO Ye, LI Jiage, LI Jingli
2023, 14(6): 1180-1184. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0464
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation On Sectoral Standard Artificial Intelligence Medical Device-Quality Requirements and Evaluation-Part 3: General Requirements for Data Annotation
HAO Ye, WANG Hao, LI Jiage
2023, 14(6): 1185-1188. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0463
Abstract FullText HTML PDF
Operating Technical Specifications on Sedation/Analgesia/Anesthesia in Diagnosis and Treatment of Chinese Plastic and Aesthetic Major(2023)
Quality Control Center of Plastic and Aesthetic Major, Quality Control Center of Anesthesia Major
2023, 14(6): 1189-1196. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0472
Abstract FullText HTML PDF
Guidelines for the Diagnosis, Treatment, and Management of Iodine Refractory Differentiated Thyroid Cancer(2023 edition)
WEN Qiang, WANG Renfei, HUANG Rui, ZHANG Yuelun, LIN Yansong, Chinese Society of Clinical Oncology Nuclear Medicine Expert Committee
2023, 14(6): 1197-1202. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0342
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Primary Osteoporosis (2022)
WANG Yongxuan, LI Mei, ZHANG Zhenlin, XIA Weibo
2023, 14(6): 1203-1207. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0364
Abstract FullText HTML PDF
Research of Accessibility of Rare Disease Drugs Based on the China's First List of Rare Diseases
LIU Qingyang, LIU Xin, WANG Shaohong, SHANG Junmei, TANG Yan, ZHANG Bo
2023, 14(6): 1208-1216. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0163
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between Oxygen Extraction Ratio and Prognosis in Septic Shock Patients During Early Resuscitation
ZHOU Gaosheng, WANG Xiaoting, LIU Jingjing, ZHANG Hongmin, ZHANG Qing, LIU Dawei
2023, 14(6): 1217-1223. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0008
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Pelvic Obliquity in Standing Position and during Walking in Patients with Different Types of Juvenile Idiopathic Scoliosis
SHI Weihong, CHEN Lixia, YUAN Wangshu, ZHANG Yuhang, ZHANG Houqiang, ZHANG Huiling, YANG Yuying, LU Jiandong
2023, 14(6): 1224-1230. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0224
Abstract FullText HTML PDF
Impact of the Emergency Department Medical Consortium Model on Patients in Intensive Care Units at Downstream Hospitals
JIANG Hui, HAN Mengmeng, XU Jun, ZHU Huadong, LIU Jihai, YU Xuezhong, SUN Jia, LU Yanli, SHI Di
2023, 14(6): 1231-1237. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0215
Abstract FullText HTML PDF
Incidence of COVID-19 in Patients with Tumor During the Omicron Pandemic
LIU Wanrong, TANG Hui, ZHOU Na, QIU Wei, LI Xiaoyuan, WANG Xiang, BAI Chunmei, ZHOU Jianfeng, ZHAO Lin
2023, 14(6): 1238-1245. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0281
Abstract FullText HTML PDF
Predictive Value of Intraoperative Facial Nerve Response Thresholds on the Recovery Effect After Facial Nerve Decompression
WANG Pu, ZHANG Wenyang, WANG Yongfeng, XIA Yin
2023, 14(6): 1246-1250. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0161
Abstract FullText HTML PDF
The Mechanism of miRNAs in Liver Fibrosis
HUANG Lu, WU Youbin, NI Yiran, LIU Mengyuan, WU Jiangfeng, ZHANG Yanqiong
2023, 14(6): 1251-1257. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0125
Abstract FullText HTML PDF
Relationship Between Vitamin D and Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Its Mechanism
CHEN Danni, WANG Shiling, LU Hong, ZHENG Ya, WANG Yuping, REN Qian
2023, 14(6): 1258-1265. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0075
Abstract FullText HTML
Research Progress on Prognostic Prediction Models After Radical Resection of Hepatocellular Carcinoma
ZHANG Yao, ZHAO Chengjun, REN Bin, DU Lei, MA Qianyuan
2023, 14(6): 1266-1273. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0235
Abstract FullText HTML PDF
Application of 21-gene Recurrence Score in Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients
QU Yang, ZHANG Yanna, ZHOU Yidong, SUN Qiang
2023, 14(6): 1274-1281. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0226
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Role of NLRP3 Inflammasome and Microglia in Cognitive Impairment
WANG Caihong, LIU Rongxin, TANG Feng, WEI Xiaotao, XU Ziqing, HOU Huaijing, ZHANG Jie, ZHAO Yongqiang, XUE Jianjun
2023, 14(6): 1282-1288. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0217
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of PDGF Promoting Wound Repair
ZHAO Qin, ZHANG Jinjin, CHEN Lili, XING Yanchao
2023, 14(6): 1289-1295. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0223
Abstract FullText HTML PDF
Professional Competence for Clinicians: Assessment Methods and Research Progress
ZHANG Hanlin, HE Zitang, LI Yue, LUO Linzhi, ZHANG Shuyang
2023, 14(6): 1296-1300. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0064
Abstract FullText HTML PDF
Current Situation and Progress of Evidence Synthesis Methodology
SU Renfeng, YU Xuan, SHI Qianling, LUO Xufei, SUN Yajia, LAN Hui, REN Mengjuan, WU Shouyuan, WANG Ping, WANG Ling, ZHAO Junxian, CHEN Yaolong
2023, 14(6): 1301-1309. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0062
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Development Method of Clinical Practice Guidelines in Primary Care
WANG Ling, WANG Ping, SU Renfeng, ZHAO Junxian, ZHU Di, LI Zhewei, HE Hongfeng, LUO Xufei, LIU Hui, ZHANG Hairong, WANG Xiaohui, CHEN Yaolong
2023, 14(6): 1310-1318. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0455
Abstract FullText HTML PDF
Considerations and Methodological Suggestions on Health Equity in Clinical Practice Guideline Development
GAO Yicheng, LIU Zhihan, TAO Liyuan, CAO Rui, XIA Ruyu, FENG Yuting, FANG Rui, DENG Yingjie, XIANG Wenyuan, FEI Yutong
2023, 14(6): 1319-1324. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0096
Abstract FullText HTML PDF
Status and Development of Health Standards in China
ZHAO Junxian, YANG Nan, LIU Hui, LI Jun, SU Renfeng, ZHANG Juanjuan, HE Hongfeng, ZHOU Qi, TIAN Qiannan, WANG Zijun, CHEN Yaolong, WANG Xiaohui, WU Liqun, WANG Qiang
2023, 14(6): 1325-1329. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0347
Abstract FullText HTML PDF
ANCA Associated Vasculitis Treated with Ultra-low Dose Rituximab: A Case Report
WU Haiting, LI Hang
2023, 14(6): 1330-1334. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0263
Abstract FullText HTML PDF
Gastric Metastases from Breast Cancer: A Case Report
YANG Lin, SU Shasha
2023, 14(6): 1335-1339. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0234
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of the Implementation Effect of "Early Contact with Clinical Curriculum" in Eight-year Clinical Medical Students
TAN Bei, LI Yue, WEI Yizhen, WANG Wei, GUO Na, HUANG Yuguang
2023, 14(6): 1340-1344. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0013
Abstract FullText HTML PDF