column
Human Gut Microbiome and Diseases: Current Status, Opportunity and Challenges
FANG Yuan, PAN Yuanlong, ZHU Baoli
2022, 13(5): 713-718. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0288
Abstract FullText HTML PDF
TBX6-associated Congenital Scoliosis: A New Congenital Scoliosis Subtype Defined by Chinese
WU Nan, LI Guozhuang, WU Zhihong, ZHANG Jianguo, QIU Guixing
2022, 13(5): 719-724. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0339
Abstract FullText HTML PDF
Gut Microbiome and Cardiovascular Health: Heart and Gut are Inextricably Linked
ZHAO Xinyue, HU Xiaomin, ZHANG Shuyang
2022, 13(5): 725-731. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0444
Abstract FullText HTML PDF
Gastrointestinal Diseases and Gut Microbiome Therapy
HUANG Ziyu, ZUO Tao, LAN Ping
2022, 13(5): 732-739. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0208
Abstract FullText HTML PDF
Prospect of Gut Microbiota-based Intervention in Autoimmune Disease Control
ZHAO Lidan, MENG Xia, XU Haojie, ZHANG Fengchun
2022, 13(5): 740-746. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0245
Abstract FullText HTML PDF
The Role of the Gut Microbial Metabolites in Autoimmune Diseases
JIANG Xu, YANG Huaxia, ZHANG Fengchun
2022, 13(5): 747-752. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0246
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in the Treatment of Autism Spectrum Disorder with Fecal Microbiota Transplantation
LI Xiaoyan, XU Xinjie, LUO Xin, YOU Xin
2022, 13(5): 753-759. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0301
Abstract FullText HTML PDF
Annual Research Progress of Glioma in China in 2021
CHEN Wenlin, WANG Yaning, XING Hao, LIANG Tingyu, SHI Yixin, WANG Hai, YANG Huiyu, LIU Qianshu, LI Junlin, GUO Xiaopeng, WANG Yu, MA Wenbin
2022, 13(5): 760-767. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0235
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Clobazam in the Treatment of Refractory Epilepsy (2022)
Multi-disciplinary Team for Rare Diseases, Peking Union Medical College Hospital National Rare Diseases Committee
2022, 13(5): 768-782. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0421
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Clinical Research Methodology of Traditional Chinese Medicine in the New Era
Chinese Medicine Group, Clinical Epidemiology and Evidence-based Medicine Association of Chinese Medical Association
2022, 13(5): 783-788. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0428
Abstract FullText HTML PDF
Interpretation on the Updated Points of Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Primary Liver Cancer (2022 Edition)
JIN Bao, DU Shunda, MAO Yilei, SANG Xinting
2022, 13(5): 789-795. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0274
Abstract FullText HTML PDF
Gastrointestinal Mucosal Barrier and Standardization of the Application of Mucosal Protective Agents: Interpretation on the Consensus of Clinical Experts on Gastrointestinal Mucosal Protection(2021, Fuzhou)
LI Jingnan
2022, 13(5): 796-799. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0256
Abstract FullText HTML PDF
Correlation between Gut Microbiome and Disease Severity in Patients with Acute Pancreatitis: A Prospective Cross-sectional Study
HAN Ziying, SONG Kai, FAN Zhengyang, SONG Xiao, HU Xiaomin, WU Dong
2022, 13(5): 800-811. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0255
Abstract FullText HTML PDF
Differences of Intestinal Flora in Children with Autism Spectrum Disorder with Different Levels of Serum Total 25-hydroxyvitamin D
LUO Xin, PANG Kun, CHEN Jianxiong, WANG Hongzhe, XU Xinjie, LI Bing, JIA Xinmiao, YOU Xin
2022, 13(5): 812-820. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0254
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of Gut Microbiota and Their Association with Lymphocyte Subsets and Disease Activity in Ankylosing Spondylitis
SONG Ziyi, ZHANG Shengxiao, ZHAO Rong, QIAO Jun, SONG Shan, CHENG Ting, WANG Caihong, LI Xiaofeng
2022, 13(5): 821-830. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0064
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on the Awareness and Acceptance of Fecal Microbiota Transplantation Among Medical Students
XU Haojie, DAI Yimin, TANG Kaichen, ZHONG Yilin, PANG Yiyun, WANG Lu, LI Yue, ZHAO Lidan
2022, 13(5): 831-836. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0175
Abstract FullText HTML PDF
Validation of Six Predictive Models for Adverse Outcomes of Hypertensive Disorders of Pregnancy in Eastern and Western China
SUN Fangcan, HAN Bing, GAO Yan, SHEN Minhong, CHEN Youguo, ZHONG Wen
2022, 13(5): 837-844. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0778
Abstract FullText HTML PDF
Application of Laparoscopic Jejunostomy in Minimal Invasive McKeown Esophagectomy
ZHAO Luo, HE Jia, QIN Yingzhi, HAN Zhijun, LIU Hongsheng, LI Shanqing, LI Li
2022, 13(5): 845-851. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0635
Abstract FullText HTML PDF
Relationship Between SerpinB9 and Tumors and Research Progress of SerpinB9 in Skin Tumors
ZHANG Shan, LIU Zhaorui, LIU Jie
2022, 13(5): 852-857. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0805
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of Transcription Factor POU3F2 and Its Research Progress in Tumorigenesis and Development
MA Dongjiang, DENG Chengwu, WEI Cheng, LYU Bingzhe, WANG Chen
2022, 13(5): 858-863. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0008
Abstract FullText HTML PDF
Primary Epithelial-myoepithelial Carcinoma of Thymus: First Case Report of the World and Literature Review
WANG Xiang, SHAO Yajuan, SUN Guibin, ZHOU Na, ZHEN Hongnan, CHEN Jie, ZHAO Lin, BAI Chunmei
2022, 13(5): 864-870. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0318
Abstract FullText HTML PDF
A Bibliometric Analysis of the Global Research Output on Artificial Intelligence Clinical Research
SHI Jiyuan, TIAN Jinhui, GAO Ya, XU Jian'guo, LI Zheng
2022, 13(5): 871-879. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0746
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Evaluation of Chinese Clinical Practice Guidelines Published in Medical Journals in 2019:Reporting Status of Abstract
REN Mengjuan, YANG Nan, LIU Yunlan, SUN Yajia, SHI Qianling, ZHOU Qi, WANG Zijun, CHEN Yaolong
2022, 13(5): 880-887. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0190
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary Study on the Optimization Effect of Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke in Lhasa
ZHOU Lixin, CI Yang, HU Yaxiong, ZHUO Ma, CIDAN Zhuoga, WANG Dongliang, CAO Xudong, WU Kexue, ZHAO Yuhua, PENG Bin
2022, 13(5): 888-894. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0041
Abstract FullText HTML PDF
Exploration of the Standardized Stratified Training Program in the Department of Anesthesiology for Non-anesthesiology Residents
XIA Di, WU Hao, RUAN Xia, LI Xu, TAN Gang, HUANG Yuguang
2022, 13(5): 895-900. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0290
Abstract FullText HTML PDF