column
Insist on Reform and Innovation, To Achieve the New Development of Eight-year Medical Education
LIN Huiqing, XIE A'na
2022, 13(1): 1-4. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0011
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and Practice of the Training System of Comprehensive Medical Talents at Peking Union Medical College Hospital
ZHANG Shuyang
2022, 13(1): 5-8. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0535
Abstract FullText HTML PDF
Iterative Innovation Empowers the Training of High-level Interdisciplinary Medical Talents in the New Era: Experiences from School of Medicine, Zhejiang University
FANG Xiangming, HAN Wei, XU Shiqi, RUAN Hengchao, CHEN Lei, DU Yue, XU Lingxiao, YU Fang, XIA Biaoquan
2022, 13(1): 9-12. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0718
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and Practice of the Mode of Training Top-notch and Innovative Medical Talents in the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
LI Huiyan, XIAO Lihua, KUANG Ming
2022, 13(1): 13-16. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0724
Abstract FullText HTML PDF
Consensus on Core Competency Framework for Residency Education Among China Consortium of Elite Teaching Hospitals for Residency Education
China Consortium of Elite Teaching Hospitals for Residency Education
2022, 13(1): 17-23. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0755
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus on Monitoring and Management of Patients with Critical Neurological Illness at High Altitudes
PHURBU Droma, CHEN Huan, CHEN Wenjin, DU Wei, LIN Guoying, PAN Wenjun, CHENG Li, GUI Xiying, CAI Xin, CHODRON Tenzin, FU Jianlei, LI Qianwei, TSE Yang, JI Lyu, TSERING Samdrup, DA Wa, GUO Juan, QIU Cheng, WANG Xiaoting, CHAO Yangong, LIU Dawei, CHAI Wenzhao, ZHU Shihong
2022, 13(1): 24-38. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0584
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Rare Diseases in China (2020—2021)
HE Shan, GAO Shiqi, HE Xinyue, LIU Peng, JIN Ye, LI Xiangyan, ZHU Yicheng, CHEN Limeng, ZHU Weiguo, ZHANG Shuyang
2022, 13(1): 39-45. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0248
Abstract FullText HTML PDF
Exploration of Education for Complex Elite Medical Talents in the Department of Internal Medicine at Peking Union Medical College Hospital: A Summary of Clinical Medical Postdoctoral Project Since 2016
LI Jing, LI Hang, YANG Yingyun, XIA Peng, LI Xiaoqing, LI Yue, YAN Xiaowei, ZHU Huijuan, PAN Hui, ZHANG Fengchun, ZHANG Shuyang
2022, 13(1): 46-50. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0463
Abstract FullText HTML PDF
Development of the System of Training Surgical Skills Based on Hierarchical Progressive Training for Clinical Postdoctoral Trainees
GUO Chao, LIU Lei, ZHAI Jiliang, PAN Bo, LIANG Naixin, TIAN Feng, YI Jie, LIAO Quan, ZHU Huijuan, WENG Xisheng
2022, 13(1): 51-55. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0754
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and Practice of the Collaborative Program in Postdoctoral Trainees of Clinical Anesthesiology
RUAN Xia, TAN Gang, WANG Lin, CAI Jingjing, XUE Qinghua, XU Mingjun, ZHANG Jianmin, YAN Fuxia, ZHENG Hui, DENG Xiaoming, SHEN Le, HUANG Yuguang
2022, 13(1): 56-60. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0459
Abstract FullText HTML PDF
Application of Differentiated Training Program for Ophthalmic Postdoctoral Trainees in Peking Union Medical College Hospital
CHEN Di, YU Weihong, ZHANG Xiao, ZHANG Yang, ZHANG Meifen
2022, 13(1): 61-65. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0537
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Integrating Training in Scientific Research and Clinical Practice among Current Medical Postgraduates of Three Academic Systems
XU Haojie, WANG Lu, LIU Mingjuan, ZHAO Lidan
2022, 13(1): 66-73. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0623
Abstract FullText HTML PDF
Application of Flipped Classroom Combined with Case-based Collaborative Learning in Medical Teaching in the Experimental Eight-year Medical Doctor Program
YU Si, LI Yue, LI Ji, TAN Bei, YANG Yingyun, QIAN Jiaming, LI Hang
2022, 13(1): 74-78. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0751
Abstract FullText HTML PDF
Application of the CITE Mode of Ward Rounds in Teaching Critical Clinical Thinking
ZHOU Yuankai, HE Huaiwu, LONG Yun
2022, 13(1): 79-81. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0713
Abstract FullText HTML PDF
Correlation between A Body Shape Index and Target Organ Injury of Hypertension
LI Fangtang, YANG Xiaoli, CHEN Ruidan, YANG Yongjian
2022, 13(1): 82-88. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0332
Abstract FullText HTML PDF
The Search for Optimal Pulse Oxygen Saturation Targets in Pulmonary Embolism Patients
WANG Yang, CHEN Hao
2022, 13(1): 89-95. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0212
Abstract FullText HTML PDF
Cross-cultural Adaptation of the Document of Advance Care Planning for Chinese Adolescents and Young Adults: Voicing My CHOiCES
CAI Siyu, GUO Qiaohong, NING Xiaohong, LU Guijun, GUO Yanru, LIU Yin, QIN Xinyan, WANG Xianjing, YAN Tianyi, WANG Ruixin, ZHOU Xuan, PENG Xiaoxia, Pediatric Palliative Care Subspecialty Group of the Pediatrics Society of the Chinese Medical Association
2022, 13(1): 96-103. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0162
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Ultrasound-assisted Catheter-directed Thrombolysis for the Treatment of Pulmonary Thromboembolism
ZHANG Yi, LUO Qin, ZHAO Zhihui, ZHAO Qing, LIU Zhihong
2022, 13(1): 104-109. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0029
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Pathogenesis and Treatment of Juvenile Localized Scleroderma
YANG Jingyi, XU Qianyue, YU Hong
2022, 13(1): 110-116. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0178
Abstract FullText HTML PDF
Treatment Outcome of Intensity-modulated Radiotherapy for 15 Patients with Giant Pituitary Adenoma
LIAN Xin, SHEN Jing, SUN Xiansong, YANG Bo, SUN Yuliang, SHEN Jie, ZHANG Fuquan
2022, 13(1): 117-123. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0413
Abstract FullText HTML PDF
Regimen of Azacitidine Combined with GemOx in the Treatment of Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm: A Case Report
CHEN Xiaojun, LIU Yanquan, HU Xiaomei, HUANG Surong, SHEN Jianzhen
2022, 13(1): 124-129. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0465
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Evaluation of Chinese Clinical Practice Guidelines Published in Medical Journals in 2019:the Quality of Evidence and Strength of Recommendations
LU Shuya, ZHAO Siya, WU Shouyuan, LUO Xufei, LIU Yunlan, LYU Meng, YANG Nan, WANG Xiaohui, CHEN Yaolong
2022, 13(1): 130-137. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0784
Abstract FullText HTML PDF
Decreased Muscle Strength, Type 2 Respiratory Failure, Heart Failure, Positive Anti-mitochondrial Antibodies—Rare Atypical Manifestations of Inflammatory Myopathy
LU Fei, ZHANG Ning, KANG Lin, SUN Xiaohong, TIAN Ran, GUO Xiaoxiao, LIU Yongjian, ZHANG Wen, PENG Linyi, SU Tong, CAO Jian, WANG Yining, QIAN Min, CAO Yuze, YANG Lu, LIU Yuehua, ZHANG Lu, ZHAO Xiaoyi, LENG Ling
2022, 13(1): 138-146. DOI: 10.12290/xhyxzz.2020-0109
Abstract FullText HTML PDF
Autonomy of Patients and Informed Consent in Clinical Practice
XIE Jing, LI Shu, ZHU Ling, ZHANG Shuyang
2022, 13(1): 147-151. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0007
Abstract FullText HTML PDF
Medical Humanities: the Past, Present and Future
GAO Chuan, ZHOU Yuyu, GUO Xufang, HE Zhong
2022, 13(1): 152-157. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0319
Abstract FullText HTML PDF
Honor, Responsibility and Mission: A Silhouette of Clinical Teaching in Peking Union Medical College Hospital in 1925
JING Quan, LIU Jihai
2022, 13(1): 158-164. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200016
Abstract FullText HTML PDF