YU Weihong, ZHANG Xiao, WU Chan, CHEN Huan, YANG Zhikun, HE Feng, ZHANG Zhiqiao, ZHANG Bilei, GONG Di, WANG Yuelin, YANG Jingyuan, LI Bing, SUN Yanyuan, MA Yajing, LU Huiqin, XIA Wei, ZHOU Wei, ZHANG Donglei, PAN Qingmin, YANG Ning, WANG Shuna, SUN Xiaolei, YU Ying, SU Chang, WAN Bo, WANG Mingqi, WANG Min, CHEN Youxin. Procedures of Establishing a Well-annotated Database of Color Fundus Photography of Diabetic Retinopathy for Artificial Intelligence Research[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2021, 12(5): 684-688. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0613
Citation: YU Weihong, ZHANG Xiao, WU Chan, CHEN Huan, YANG Zhikun, HE Feng, ZHANG Zhiqiao, ZHANG Bilei, GONG Di, WANG Yuelin, YANG Jingyuan, LI Bing, SUN Yanyuan, MA Yajing, LU Huiqin, XIA Wei, ZHOU Wei, ZHANG Donglei, PAN Qingmin, YANG Ning, WANG Shuna, SUN Xiaolei, YU Ying, SU Chang, WAN Bo, WANG Mingqi, WANG Min, CHEN Youxin. Procedures of Establishing a Well-annotated Database of Color Fundus Photography of Diabetic Retinopathy for Artificial Intelligence Research[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2021, 12(5): 684-688. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0613

Procedures of Establishing a Well-annotated Database of Color Fundus Photography of Diabetic Retinopathy for Artificial Intelligence Research

  • With the development of artificial intelligence technology, explosive research on the recognition of retina diseases with artificial intelligence was published worldwide, among which, diabetic retinopathy attracted most attention. However, evaluation of different artificial intelligence software remains a problem. The Department of Ophthalmology, Peking Union Medical College Hospital published the first standard well-annotated color photo database of diabetic retinopathy for artificial intelligence research in China. We herein present the procedures for the establishment of the database and aim to provide reference for the future development of similar databases.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return