column
Principles, Techniques and Advances of the Lateral Skull Base Surgery
GAO Zhiqiang
2021, 12(6): 819-824. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0575
Abstract FullText HTML PDF
The PUMCH Classification of Carotid Body Tumor
GU Guangchao, ZHENG Yuehong
2021, 12(6): 825-828. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0568
Abstract FullText HTML PDF
Digital Doctors and Parallel Healthcare: From Medical Knowledge Automation to Intelligent Metasystems Medicine
WANG Feiyue
2021, 12(6): 829-833. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0586
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of the Program for Hierarchical Prevention and Control of Sudden Infectious Diseases Based on the Coronavirus Disease 2019: Experience of Peking Union Medical College Hospital
SUN Fangyan, LIANG Shuang, WANG Lixue, GUO Qin, WANG Ai, CHAI Wenzhao, XU Mei
2021, 12(6): 834-839. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0589
Abstract FullText HTML PDF
A Combined Transcranial-Transtemporal-Transcervical Approach to Complex Lateral Skull Base Tumors
YANG Shiming, SHEN Weidong, WU Nan
2021, 12(6): 840-843. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0647
Abstract FullText HTML PDF
Otological Surgery of Acoustic Neuroma
XIA Yin, WANG Pu
2021, 12(6): 844-848. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0551
Abstract FullText HTML PDF
Patient-centric Clinical Trials: A New Paradigm for Drug Development
XIE Jing, WANG Huanling
2021, 12(6): 849-853. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0056
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Practice Guidelines for Immune Checkpoint Inhibitor Therapy in Gynecological Tumors
Gynecological Oncology Society of Chinese Medical Association
2021, 12(6): 854-880. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0683
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Practice Guidelines on Platinum Therapy in Gynecological Tumors
Gynecological Oncology Society of Chinese Medical Association
2021, 12(6): 881-901. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0690
Abstract FullText HTML PDF
Expert Consensus for the Diagnosis and Treatment of Gitelman Syndrome in China (2021)
Rare Diseases Society of Chinese Research Hospital Association, National Rare Diseases Committee, Beijing Rare Disease Diagnosis, Treatment and Protection Society, Gitelman Syndrome Consensus Working Group
2021, 12(6): 902-912. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0555
Abstract FullText HTML PDF
Establishing AKI Warning System in Peking Union Medical College Hospital from a Machine Learning Approach: A Single-center Research Protocol
ZHENG Hua, ZHANG Meng, ZHAO Ze, LIN Jianfeng, GUO Xiuzhi, XIA Peng, REN Fei, QIU Ling, ZHOU Jiong, CHEN Limeng
2021, 12(6): 913-921. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0519
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and Summary: Reconstructive Methods of Lateral Skull Base Defects after Radical Tumor Resection in 62 Cases
ZHU Zhihui, HOU Yingzi, ZHAO Ruiqi, WU Limeng, LEI Zhenghui, FENG Guodong, GAO Zhiqiang, ZHANG Tao
2021, 12(6): 922-932. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0565
Abstract FullText HTML PDF
Hearing Preservation in the Middle Fossa Approach for Vestibular Schwannoma
CHEN Jiyue, MA Xiaoyan, DING Zhiwei, ZHANG Chi, CAO Wei, WANG Fangyuan, WU Nan, WANG Guojian, HAN Weiju, DAI Pu, HAN Dongyi, SHEN Weidong, YANG Shiming
2021, 12(6): 933-939. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0570
Abstract FullText HTML PDF
The Clinical Effects of Modified Infratemporal Fossa Approach Type A for Glomus Jugulare Tumors in 39 Patients
ZHANG Wenyang, XUE Yubin, YE Ting, QU Xiaopeng, YAN Xukun, WANG Pu, LIU Qiang, XIA Yin
2021, 12(6): 940-945. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0564
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the Effect of Facial Nerve Processing in the Surgery of Paraganglioma of the Lateral Skull Base Area
ZHANG Liqin, ZHAO Yang, TIAN Xu, GAO Zhiqiang, FENG Guodong
2021, 12(6): 946-951. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0576
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between the Enhanced MRI Features of Preoperative Brain Volume Imaging and Surgical Methods of the Glomus Jugulare Tumor
CHEN Yu, FENG Guodong, SU Tong, MAO Mingyang, TIAN Xu, XU Zhentan, ZHOU Hailong, FANG Hongying, ZHANG Zhuhua, GAO Zhiqiang, JIN Zhengyu
2021, 12(6): 952-957. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0574
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on the Clinical Use of 17 Antineoplastic Drugs Passing National Medical Insurance Negotiation in Peking Union Medical College Hospital
SUN Wenjuan, TANG Yan, ZOU Yuzhen, ZHANG Qian, ZHANG Bo, DU Xiaoli
2021, 12(6): 958-964. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.00.018
Abstract FullText HTML PDF
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis Caused by Proton Pump Inhibitors: A Real-World Pharmacovigilance Study
ZHAO Zhe, WANG Tao, TANG Yan, CHEN Xiaoguang, ZHAO Bin
2021, 12(6): 965-971. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200262
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary Report of Non-punitive Reporting of Perioperative Adverse Events in Peking Union Medical College Hospital during 2010—2014
ZHU Bo, ZHANG Yu, FENG Xuexin, ZHANG Xiuhua, HUANG Yuguang
2021, 12(6): 972-976. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200020
Abstract FullText HTML PDF
Genetics of Head and Neck Paragangliomas
WANG Pu, XIA Yin
2021, 12(6): 977-982. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0588
Abstract FullText HTML PDF
Application of Radiomics in Breast Cancer
LUO Yanwen, ZHU Qingli
2021, 12(6): 983-988. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0011
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress of Ultrasound Radiomics in Predicting Axillary Lymph Node Metastasis of Breast Cancer
GAO Yuanjing, ZHU Qingli, JIANG Yuxin
2021, 12(6): 989-993. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0187
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Vitamin D and Gestational Diabetes Mellitus
HUANG Feiling, LIU Yanping, HE Yuan, MA Liangkun
2021, 12(6): 994-998. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0048
Abstract FullText HTML PDF
New Progress in Postoperative Management of Pediatric Ambulatory Surgery
LIU Chaoqun, ZHU Bo, SHEN Le, HUANG Yuguang
2021, 12(6): 999-1003. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200272
Abstract FullText HTML PDF
The Strategy of Facial Nerve Preservation in Acoustic Neuroma Surgery via Suboccipital Retrosigmoid Approach
XU Zhiqin
2021, 12(6): 1004-1008. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0569
Abstract FullText HTML PDF
A Case of Diabetes Mellitus Type 2 Complicated with Malignant Melanoma Misdiagnosed as Diabetic Foot Ulcer
WU Yaru, ZHAO Yuebin, LIU Shiwei
2021, 12(6): 1009-1015. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0053
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Evaluation of Chinese Clinical Practice Guidelines Published in Medical Journals in 2019: Analysis of the Evidence
LIU Xiao, YANG Nan, WU Shouyuan, GUO Qiangqiang, LIU Hui, SUN Yajia, WANG Jianjian, ZHOU Qi, WANG Zijun, SHI Qianling, ZHAO Siya, LI Qinyuan, LUO Xufei, LYU Meng, SONG Xuping, CHEN Yaolong
2021, 12(6): 1016-1021. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0624
Abstract FullText HTML PDF
Carotid Body Tumor, Cardiac Paraganglioma, Adrenal Pheochromocytoma: A Contest with Hypercatecholamineemia
SUN Juan, LIU Jianzhou, WEN Jin, LI Hanzhong, JI Zhigang, DONG Dexin, YE Zixing, MIAO Qi, TONG Anli, HUANG Yuguang, LONG Yun
2021, 12(6): 1022-1029. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0134
Abstract FullText HTML PDF
Development and Application of Integrated Intelligent Scheduling Software System
WANG Ying, ZHANG Qing, WEI Yao, WANG Yahong, ZHANG Li, QI Zhenhong, CAI Sheng, LI Jianchu, ZHAO Congpu
2021, 12(6): 1030-1033. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0076
Abstract FullText HTML PDF
Analyze Clinical Ethical Issues in the Treatments of Chronic Renal Failure Based on Four Topics Theory: An Example of a Patient with Chronic Renal Failure Refusing Hemodialysis
BAI Qiong, TANG Wen, WANG Yue
2021, 12(6): 1034-1038. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200169
Abstract FullText HTML PDF