column
Expressions of Calcium-binding Protein and Related Protein in the Endplate Cartilage of Patients with Idiopathic Scoliosis
Zhi-hong WU, Hai-yan CHENG, Ju-tai WU, Yi-peng WANG, Gui-xing QIU
2011, 2(1): 1-6. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.001
Abstract PDF
Application of Dual-tracer Positron Emission Tomography in the Pre-operative Diagnosis of Liver Masses
Shun-da DU, Xin-ting SANG, Rong-rong HU, Xin LU, Yi-lei MAO, Zhi-ying YANG, Yi-yao XU, Hai-feng XU, Hai-tao ZHAO, Tian-yi CHI, Shou-xian ZHONG, Jie-fu HUANG
2011, 2(1): 15-18. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.003
Abstract PDF
Effect of Transplantation of Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells on the Apoptosis of Neurons in Ischemic Rats
Xin-jie BAO, Jun-ji WEI, Ming FENG, Shan LU, Chun-hua ZHAO, Ren-zhi WANG
2011, 2(1): 19-23. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.004
Abstract PDF
Outcomes of Prostate Cancer Patients after Brachytherapy
Wei-gang YAN, Han-zhong LI, Yi ZHOU, Jian CHEN, Hong-jun LI, Fu-quan ZHANG
2011, 2(1): 24-27. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.005
Abstract PDF
Short- and Long-term Outcomes of Surgical Treatment of Active Infective Endocarditis
Jian-zhou LIU, Qi MIAO, Xing-rong LIU, Heng ZHANG, Chao-ji ZHANG, Guo-tao MA, Li-hua CAO, Chao WANG, Xiao-feng LI, Hai-bo DENG, Guang-jun CHEN, Wei LIU, Yu-guang HUANG, Yan SHI, Xiao-ting WANG, Da-wei LIU, Bao-tong ZHOU, Huan-ling WANG
2011, 2(1): 28-32. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.006
Abstract PDF
Application of Transanal Endoscopic Microsurgery in 120 Patients with Rectal Neoplasms
Hui-zhong QIU, Guo-le LIN, Yi XIAO, Bin WU
2011, 2(1): 33-36. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.007
Abstract PDF
Comparison of Intercostal Nerve Cryoanalgesia and Patient-controlled Analgesia for Early Post-thoracotomy Pain Control
Nai-xin LIANG, Fan ZHANG, Cheng HUANG, Ying-zhi QIN, Hong-sheng LIU, Shan-qing LI
2011, 2(1): 37-41. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.008
Abstract PDF
Comparison of Two Different Scaffolds in Terms of Their in vitro Compatibilities with Chondrogenic-like Cells
Zhi-jun HAN, Hua REN
2011, 2(1): 42-45. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.009
Abstract PDF
Treatment of Unstable Fractures in Distal Radius: Internal Fixation or External Fixation
Jia ZHANG, Bao-zhong ZHANG, Wan-li ZHANG, Peng GAO, Gui-xing QIU
2011, 2(1): 46-50. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.010
Abstract PDF
Hemivertebrae Resection in the Treatment of Congenital Lumbosacral Scoliosis
Ke-yi YU, Jian-guo ZHANG, Shu-gang LI, Gui-xing QIU, Yi-peng WANG, Jian-xiong SHEN, Yu ZHAO
2011, 2(1): 51-55. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.011
Abstract PDF
Effectiveness and Safety of Simultaneous or Staggered Bilateral Total Knee Arthroplasty in One Hospitalization
Wei WANG, Xi-sheng WENG, Jin LIN, Jin JIN, Wen-wei QIAN, Gui-xing QIU
2011, 2(1): 56-60. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.012
Abstract PDF
Diagnosis and Treatment of Pulmonary Sequestration: Report of 53 Cases
Hong-sheng LIU, Shan-qing LI, Cheng HUANG, Ying-zhi QIN, Li LI
2011, 2(1): 61-64. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.013
Abstract PDF
Protocol of Postmastectomy Immediate Breast Reconstruction for Patients with Breast Cancer and Its Outcomes
Xiao LONG, Zhi-fei LIU, Xiao-jun WANG, Ang ZENG, Hai-lin ZHANG, Ming BAI, Qun QIAO
2011, 2(1): 65-69. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.014
Abstract PDF
Risk Factors of Breast Cancer in China: A Case-Control Study
Ya-li XU, Qiang SUN, Guang-liang SHAN, Jin Zhang, Hai-bo Liao, Shi-yong Li, Jun JIANG, Zhi-min Shao, Hong-chuan JIANG, Nian-chun SHEN, Yue SHI, Cheng-ze YU, Bao-ning ZHANG, Yan-hua CHEN, Xue-ning DUAN, Bo LI
2011, 2(1): 7-14. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.01.002
Abstract PDF