column
Radiological Evaluation of the Response of Abdominal Tumors to Targeted Therapy: Current Status and Prospect
Lei TANG, Hua-dan XUE, Zheng-yu JIN
2017, 8(2-3): 82-89. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.001
Abstract FullText HTML PDF
Perspectives of the Future Development of Colorectal Surgery in China
Hong-wei YAO, Zhong-tao ZHANG
2017, 8(2-3): 90-94. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.002
Abstract FullText HTML PDF
Diffusion-Weighted Imaging in Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Rectal Cancer
Tian-bin SONG, Jie LU
2017, 8(2-3): 100-105. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.004
Abstract FullText HTML PDF
Diagnostic Value of Magnetic Resonance Imaging for Preoperative Staging of Endometrial Carcinoma
Qi ZHANG, Han OUYANG
2017, 8(2-3): 106-111. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.005
Abstract FullText HTML PDF
Application of Magnetic Resonance Imaging in the Preoperative T Staging Evaluation of Resectable Esophageal Cancer
Zhao-qi WANG, Jia GUO, Ya-nan LU, Hong-kai ZHANG, Hai-liang LI, Jin-rong QU
2017, 8(2-3): 112-116. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.006
Abstract FullText HTML PDF
Development of Pathology in Coming Era of Precision Medicine
Bo ZHANG
2017, 8(2-3): 117-121. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.007
Abstract FullText HTML PDF
The Application of Magnetic Resonance Functional Imaging in Efficacy Assessment of Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer
Sai-hua SUN, Chun-wu ZHOU, Jing LI
2017, 8(2-3): 95-99. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.003
Abstract FullText HTML PDF
The Latest Clinical Guidelines for Diagnosis and Treatment of Epilepsy: Coexistence of Opportunities and Challenges
Bo XIAO, Luo ZHOU
2017, 8(2-3): 122-126. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.008
Abstract FullText HTML PDF
Exploration, Opportunity and Hope: Highlight in International Stroke Conference 2017
Bin PENG
2017, 8(2-3): 127-130. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.009
Abstract FullText HTML PDF
Ectopic Adrenocorticotropic Hormone Syndrome Caused by Thoracic Neuroendocrine Tumors: Surgical Treatment and Prognosis Factors
Cheng HUANG, Ye-ye CHEN, Shan-qing LI, Xiao-yun ZHOU, Hong-sheng LIU, Li LI, Ying-zhi QIN, Jia HE, Dong-jie MA
2017, 8(2-3): 147-153. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.012
Abstract FullText HTML PDF
Combined Detection of CK5/6, CK14 and EGFR in Diagnosis of Basal-like Subtype Triple Negative Breast Cancer
Xin-yu REN, Li YUAN, Song-jie SHEN, Huan-wen WU, Jun-liang LU, Zhi-yong LIANG
2017, 8(2-3): 154-160. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.013
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of HIV Negative Adult Patients with Mycobacterium Tuberculosis Blood Stream Infection
Li-fan ZHANG, Sai-nan BIAN, Xiao-qing LIU, Yue-qiu ZHANG, Qi-wen YANG, Xiao-chun SHI, Ying-chun XU
2017, 8(2-3): 161-166. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.014
Abstract FullText HTML PDF
The Perinatal Outcomes of Successful Pregnancy with Unicornuate Uterus
Ming-liang JI, Xi-ya ZHOU, Jin-song GAO, Jun-tao LIU
2017, 8(2-3): 167-170. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.015
Abstract FullText HTML PDF
Bioinformatic Analysis of Microarray Data of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
Cheng XUE, Chen-chen ZHOU, Jing XU, Bo YANG, Cheng-gang XU, Bing DAI, Ya-wei LIU, Li-jun SUN, Xiang GAO, Sheng-qiang YU, Chang-lin MEI
2017, 8(2-3): 171-177. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.016
Abstract FullText HTML PDF
Genetic Study of Pelvic Organ Prolapse
Qi-pu WANG, Lan ZHU
2017, 8(2-3): 178-182. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.017
Abstract FullText HTML PDF
How Could Clinicians Do a Good Job of Etiologic Research
Shu-mei WANG
2017, 8(2-3): 183-186. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.018
Abstract FullText HTML PDF
A Case of Generalized Pustular Psoriasis Complicated with Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus
Xiao-ling YU, Hong-zhong JIN, Kai FANG
2017, 8(2-3): 187-189. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.019
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and Practice on Multivariate Generalizability Theory in Objective Structured Clinical Examination for Resident Training
Lin-zhi LUO, Hui PAN, Yu ZHANG, Qi LI, Jun ZHAO, Tian XIA, Shu-yang ZHANG
2017, 8(2-3): 192-195. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2017.03.021
Abstract FullText HTML PDF