column
Change of Uterine Size in Ovarian Aging
Ya-ping WANG, Rong CHEN, Shou-qing LIN, Jing-lan BAI, Ying JIANG, Ying ZHANG
2016, 7(6): 401-408. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.06.001
Abstract FullText HTML PDF
Design of Visualized Self-assessment Questionnaire for Patients with Knee Osteoarthritis
Wei WANG, Xi-sheng WENG, Zhuang LIU, Song RONG
2016, 7(6): 409-415. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.06.002
Abstract FullText HTML PDF
Early Detection of Serum Protein Biomarker of Lung Cancer by Surface-enhanced Laser Desorption/ionization Time-of-flight Mass Spectrometry Combining with Magnetic Bead
Jing XIE, Qian-kun ZHU, Li-si ZHU, Ke XIAO, Wei ZHU, Si-liang ZHUGE, Zhao-hui ZHU, Zhi-hong WU
2016, 7(6): 416-420. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.06.003
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of High-precision Irradiation Platform for Scientific Research and Measurement of Radiation Field
Zhi-kai LIU, Xia LIU, Fu-quan ZHANG
2016, 7(6): 421-425. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.06.004
Abstract FullText HTML PDF
Correlation Between Blood Transfusion and Postoperative Outcomes following Cardiac Surgery: A Systematic Review
Xiao-feng LI, Chao-ji ZHANG, Jian-zhou LIU, Guo-tao MA, Xing-rong LIU, Qi MIAO
2016, 7(6): 426-431. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.06.005
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Features of Eosinophilia Caused by Parasitic Infections
Xiao-fang LIU, Yang JIAO, Hong-wei FAN, Xiao-ming HUANG
2016, 7(6): 432-435. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.06.006
Abstract FullText HTML PDF
Beyond the NICU: Comprehensive Care of the High-risk Infant(2015)
2016, 7(6): 449-449.
Abstract FullText HTML PDF
Cardiovascular Issues in Endocrinology (2014)
2016, 7(6): 480-480.
Abstract FullText HTML PDF