column
Integrin Receptor Imaging 99mTc-3PRGD2 SPECT/CT in Diagnosis and Lymph Node Staging of Non-Small Cell Lung Cancer
Xiao-na JIN, Nai-xin LIANG, Meng-zhao WANG, Bing JIA, Xi-min SHI, Shan-qing LI, Fang LI, Fan WANG, Zhao-hui ZHU
2016, 7(5): 327-333. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.002
Abstract FullText HTML PDF
Surveillance of Antimicrobial Resistance in Peking Union Medical College Hospital in 2015
Xiao-jiang ZHANG, Qi-wen YANG, Yao WANG, Hong-li SUN, He WANG, Li-na GUO, Ying ZHAO, Hong-tao DOU, Ya-li LIU, Ying-chun XU
2016, 7(5): 334-341. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.003
Abstract FullText HTML PDF
Lymphoma and Stromal Tumor of the Small Intestine: Ultrasound Findings and Differential Diagnosis
Ning-yi CUI, Yong WANG, Ke Lü, Shuang-mei ZOU, Rui ZHANG, Jun-ying LIU, Yu-zhi HAO, Yu-xin JIANG
2016, 7(5): 342-346. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.004
Abstract FullText HTML PDF
Prevention of Postoperative Adhesions with N, O-carboxymethyl Chitosan in Rabbit: A Large-sample Gross and Histopathological Observation
Chang REN, Da-chun ZHAO, Lan ZHU
2016, 7(5): 347-352. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.005
Abstract FullText HTML PDF
Development and Evaluation of the Reliability and Validity of Knowledge, Attitude, and Practice Questionnaire regarding Clinical Adverse Event Reporting
Xiao-han XU, Yu-guang HUANG
2016, 7(5): 353-356. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.006
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics of Patients with Hemoglobin Level before Red Blood Cell Transfusion Higher than Recommended Threshold in Non-surgical Departments of Peking Union Medical College Hospital
Chan MENG, Jia GAN, Xue-jun ZENG, Wei-gang FANG, Wei-guo ZHU, Jia-lin CHEN, Lian-jun BAI
2016, 7(5): 357-361. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.007
Abstract FullText HTML PDF
Red Blood Cell Transfusion in Department of Gastroenterology of Peking Union Medical College Hospital in 2015
Jie-yao CHENG, Jing-nan LI, Jia GAN, Jia-ming QIAN, Xing-hua LU, Ai-ming YANG
2016, 7(5): 362-366. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.008
Abstract FullText HTML PDF
Blood Use in Surgical Patients with Red Blood Cell Transfusion of Over 20 Units during Single Hospital Stay
Yi ZHAO, Jin LIN, Han-zhong LI, Yuan-xiang FANG, Shuang WANG
2016, 7(5): 367-370. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.009
Abstract FullText HTML PDF
Risk Factors Related to Outcome of Patients with Severe Massive Hemorrhage in Intensive Care Unit
Xiang ZHOU, Da-wei LIU, Yun LONG, Bo YAO, Long-xiang SU
2016, 7(5): 371-378. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.010
Abstract FullText HTML PDF
Perioperative Blood Management of Patients Using More Than or Equal to 20 Units of Blood
Jiao ZHANG, Xue-rong YU, Qing YUAN, Yu-guang HUANG
2016, 7(5): 379-383. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.011
Abstract FullText HTML PDF
Current Situation and Strategy of Blood Transfusion in Emergency Department of Peking Union Medical College Hospital
Jia-yuan DAI, Sheng-yong XU, Jun XU, Ye-cheng LIU, Ji-hai LIU, Hua-dong ZHU, Xue-zhong YU
2016, 7(5): 384-387. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.05.012
Abstract FullText HTML PDF
Harrison's Principles of Internal Medicine(19th ed.)(2015)
2016, 7(5): 378-378.
Abstract FullText HTML PDF
Key Notes On Plastic Surgery(2nd ed.) (2015)
2016, 7(5): 397-397.
Abstract FullText HTML PDF