column
Initial Efficacy of Transoral Coblation Microsurgery for Head and Neck Tumors
Wu-yi LI, Jian-han LIU, Da-hai YANG, Jian WANG, Hong HUO, Chun-xiao XU, Xing-ming CHEN, Zhi-qiang GAO
2012, 3(2): 143-147. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.004
Abstract PDF
Development of Auditory Nerves and Postsynaptic Glutamate Receptors (GlutR2/R3) of Mouse Cochlea
Hua YANG, Lin GAN, Xiao-wei CHEN, Zhi-qiang GAO
2012, 3(2): 148-153. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.005
Abstract PDF
Effectiveness of Betamethasone in Treating Mice with Olfactory Dysfunction from Allergic Rhinitis
Xiao-wei WANG, Dao-feng NI, Ying-ying ZHU, Fang QI, Zhi-qiang GAO, Xiao-wei CHEN
2012, 3(2): 154-161. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.006
Abstract PDF
Assessment of Pre-esophageal Dysphagia: Report of 15 Cases
Jian WANG, Zhu-hua ZHANG, Jian-han LIU, Chun-xiao XU, Da-hai YANG, Hong HUO, Wu-yi LI
2012, 3(2): 162-165. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.007
Abstract PDF
Surgical Treatment of Otits Media with Effusion in Children
Zhen WANG, Rong YU, Zi-qi GAO, Xiao-li ZHU, Hua YANG, Xiao-wei CHEN
2012, 3(2): 166-169. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.008
Abstract PDF
Clinical and Pathological Characteristics and Treatment Outcome of Sarcoma of the Larynx
Xiao-feng JIN, Xing-ming CHEN, Wu-yi LI, Pei-hong PENG, Hong JIANG, Xiao-li ZHU, Ke-li CAO, Bao-quan ZHANG, Lian-shan ZHANG, Zhi-qiang GAO
2012, 3(2): 170-174. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.009
Abstract PDF
Surgical Treatment of Jugular Foramen Tumors
Xu TIAN, Guo-dong FENG, Hong JIANG, Wei Lü, Fang QI, Xiao-wei CHEN, Wu-yi LI, Zhi-qiang GAO
2012, 3(2): 175-179. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.010
Abstract PDF
Application of DNA Microarray in Rapid Genetic Diagnosis of Nonsyndromic Hearing Loss
Xu ZHANG, Xiao-wei CHEN, Hong JIANG
2012, 3(2): 180-184. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.011
Abstract PDF
Mitochondrial 12S rRNA Mutations Related to Drug-induced Hearing Loss
Xu ZHANG, Yong-sheng TIAN, Xiao-wei CHEN, Hong JIANG
2012, 3(2): 185-189. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.012
Abstract PDF
Transperineal Ultrasound Guided Template Saturation Prostate Biopsy: Report of 2066 Cases
Wei-gang YAN, Han-zhong LI, Zhi-gang JI, Yi ZHOU, Zhi-en ZHOU, Quan-cai CUI
2012, 3(2): 190-194. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.013
Abstract PDF
Clinical Features and Prognosis of Paraneoplastic Syndromes in Renal Malignancies
Yu YANG, Quan-zong MAO, Han-zhong LI, Zhi-gang JI, Wei-gang YAN, Shi RONG, Guang-hua LIU, Wei-feng XU, He XIAO, Hui-jun WANG
2012, 3(2): 195-199. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.014
Abstract PDF
Measurement of Anterior Chamber Depth and Axial Length with IOL-Master or Contact Ultrasonic Axial Scan: Comparison and Correlation
Hai-yan XU, Yu-mei JIN, Hui LI, Bo-yue HU, Ru-xin JIANG
2012, 3(2): 200-203. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.015
Abstract PDF
Characteristics of Patients with Endometriosis and Ovarian Cancer
Chen-wei FU, Jing-he LANG, Keng SHEN, Hui-fang HUANG, Ling-ya PAN, Ming WU, Jia-xin YANG
2012, 3(2): 204-207. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.016
Abstract PDF
Comparison of Prospective and Retrospective Electrocardiogram-triggered Coronary CT Angiography Using Dual-source CT
Shuo LI, Yi-ning WANG, Ling-yan KONG, Zhi-wei WANG, Kang ZHOU, Hong-ling FAN, Ming WANG, Zheng-yu JIN
2012, 3(2): 208-212. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.017
Abstract PDF
Pathogen Distribution of Blood Culture in Peking Union Medical College Hospital from 2008 to 2010
Hong-tao DOU, Xiao-jiang ZHANG, Ren-yuan ZHU, Xiu-li XIE, Peng WANG, Ying ZHAO, Yao WANG, He WANG, Li-na GUO, Qi-wen YANG, Hong-li SUN, Juan LIU, Ying YUAN, Min-jun CHEN, Ying-chun XU
2012, 3(2): 213-217. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.018
Abstract PDF
Incidence of Thyroid Carcinoma among 10 903 Health Check-up Receivers in a Beijing-based Medical Center
Xiao-rong GAI, Sharengaowa
2012, 3(2): 218-221. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.02.019
Abstract PDF