column
Effect of RNA Interference Plasmid on the Expression of Oncogene AKT2 in Pancreatic Cancer Cell Line Panc-1
Xiao-hua SHI, Zhi-yong LIANG, Huan-wen WU, Xin-yu REN, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 102-108. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.021
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Different Delivery Modes on Postpartum Hemorrhage in Low-risk Women
Fang JIANG, Jin-song GAO, Xi-ya ZHOU, Jun-tao LIU, Jian-qiu YANG, Xu-ming BIAN
2012, 3(1): 109-112. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.022
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Laminin on the Intrinsic Chemoresistance of Pancreatic Cancer Cell
Huan-wen WU, Zhi-yong LIANG, Xiao-hua SHI, Xin-yu REN, Tong-hua Liu
2012, 3(1): 13-20. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Detection of HER2/neu Gene in Pancreatic and Gastric Adenocarcinoma among Chinese Patients
Xin-yu REN, Yu-feng YIN, Jie GAO, Sha-fei WU, Ke WANG, Wen-ze WANG, Xuan ZENG, Zhi-yong LIANG
2012, 3(1): 21-25. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.006
Abstract FullText HTML PDF
Regulatory Effects of Let-7a and miR-96 Molecules on K-RAS in Pancreatic Cancer
Shuang-ni YU, Yun-xiao MENG, Yi-hui MA, Zhao-hui LU, Jie CHEN
2012, 3(1): 26-29. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Clinical and Pathological Features of Pulmonary Intravascular Lymphoma
Li GE, Rui-e FENG, Xin-lun TIAN, Ju-hong SHI, Tao LIU, Zuo-jun XU, Wen-bing XU, Wei SONG, Hong-rui LIU, Yuan-jue ZHU
2012, 3(1): 30-35. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.008
Abstract FullText HTML PDF
Application of Automatic DNA Image Cytometry in Diagnosis of Pleural Effusion
Zhi-lan MENG, Liang GAO, Jian-gang GU, Yu-feng LUO, Tao-ling ZHONG, Chen-yan ZHU
2012, 3(1): 36-40. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.009
Abstract FullText HTML PDF
Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma of the Thymus: A Stuty of 2 Cases
Xiao-yan CHANG, Jie CHEN, Ying JIANG, Da-chun ZHAO, Qing LING, Yu-feng LUO, Rui-e FENG
2012, 3(1): 41-46. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.010
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features of Desmoplastic Fibroma of the Bone
Ying JIANG, Xiao-yan CHANG, Jie SHI, Quan-cai CUI
2012, 3(1): 47-50. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.011
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features of Intravenous Leiomyomatosis
DA-chun ZHAO, Zhuang TIAN, Zhi-yong LIANG, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 51-55. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.012
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Findings of Intestinal Behcet Syndrome
Yu XIAO, Wei-xun ZHOU, Wei-bin WANG, Zhi-yong LIANG, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 56-60. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.013
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathologic Features of Villoglandular Papillary Adenocarcinoma of the Uterine Cervix
Yan YOU, Li-na GUO
2012, 3(1): 61-67. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.014
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Observation on Hepatocellular Dysplastic Nodules
Wei-xun ZHOU, Zhi-yong LIANG, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 68-71. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.015
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Characteristics of Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma
Jian SUN, Wen-bo LI, Di YANG, Yin CHENG, Quan-cai CUI
2012, 3(1): 72-76. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.016
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features and Immunohistochemical Comparison of Primary Peritoneal and Primary Ovarian Serous Papillary Carcinoma
Jing ZHANG, Zhi-yong LIANG, Jie GAO, Xuan ZENG, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 77-83. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.017
Abstract FullText HTML PDF
Expression of Cyclin D1 in Invasive Lobular Carcinoma of the Breast and Its Significance
Jie SHI, Zhi-yong LIANG, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 8-12. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Primary Hepatic Angiosarcoma: Report of 3 Cases and Literature Review
Ji LI, Xiao-yan CHANG, Jie CHEN, Tong-hua LIU, Di YANG
2012, 3(1): 84-88. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.018
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features of Cardiac Amyloidosis
Xin-xin MAO, Da-chun ZHAO, Quan FANG, Zhuang TIAN, Zhong-wei CHENG, Quan-cai CUI
2012, 3(1): 89-94. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.019
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features of Rare Pancreatic Lesions
Wen-ze WANG, Zhi-yong LIANG, Ji LI, Yun-xiao MENG, Xin-yu REN, Xiao-yan CHANG, Ying JIANG, Ding-rong ZHONG, Li-na GUO, Jie CHEN, Tong-hua LIU
2012, 3(1): 95-101. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2012.01.020
Abstract FullText HTML PDF