column
Angiotensin Ⅱ in Predicting the In-hospital Prognosis of Patients Undergoing Elective Percutaneous Coronary Intervention
Qing-yuan DENG, Yi-cong YE, Ying ZHONG, Miao-miao SHENG, Feng-ming HUANG, Cheng-yu JIANG, Shu-yang ZHANG
2016, 7(1): 13-17. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.01.003
Abstract FullText HTML PDF
Gross Lesion Spatial Distribution of Prostate Cancer Confirmed by Transperineal Prostate Biopsy
Yu XIAO, Wei-gang YAN, Zhi-peng MAI, Zhi-yong LIANG, Zhi-gang JI
2016, 7(1): 18-22. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of Illness Attribution and Doctor-patient Relationship of Patients with Multiple Somatic Symptoms in Outpatient Clinics of a General Hospital
Li-li SHI, Na-na XIONG, Li-ming ZHU, Xiao-yang ZHANG, Xiao-hui ZHAO, Xia HONG, Tao LI, Jing JIANG, Xia-yuan SUN, Jing WEI
2016, 7(1): 23-27. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between Serum IgG4 Level and CT Morphological Changes of Abdominal Organs Involved in Autoimmune Pancreatitis Patients
Xue-chao DU, Hua-dan XUE, Yong-lan HE, Yun WANG, Zhao-yong SUN
2016, 7(1): 28-32. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.01.006
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility of Checkmate 2 in Radiotherapy Accelerator Output Check
Lang YU, Bo YANG, Yu-liang SUN, Xian-song SUN, Xin-hai WANG, Wen-bo LI, Fei JIANG, Nan LI, Jie QIU, Fu-quan ZHANG
2016, 7(1): 33-36. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Basic and Clinical Research Related to Ocular Complications in Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients
Xiao-wei LIU, Jun-jie YE, Shuang GENG, Hai-yan XU, Jia-liang ZHAO, Han-yi MIN, Nan MA, Yang HAN, Tai-sheng LI
2016, 7(1): 8-12. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2016.01.002
Abstract FullText HTML PDF
Cardiovascular Intervention: A Companion to Braunwald's Heart Disease(2016)
2016, 7(1): 65-65.
Abstract FullText HTML PDF