column
Influence of Different Staple Food Compositions on Blood Glucose and Lipid in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Jia-yu ZHANG, Fang MA, Peng-ju LIU, Shu-li HE, Jing-hui FANG
2015, 6(4): 241-245. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.001
Abstract FullText HTML PDF
Nutrition-related Risk Factors for Gestational Diabetes Mellitus: a Case-control Study
Chun-wei LI, Kang YU, Liang-kun MA, Rong-rong LI, Xiao-chun WANG
2015, 6(4): 246-250. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.002
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Inulin and Chicory on Glucose Control and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes
Peng-ju LIU, Fang MA, Ming LI, Jie LU
2015, 6(4): 251-254. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.003
Abstract FullText HTML PDF
Nutrition Management of Celiac Disease Improves Outcome of Patients
Rong-rong LI, Kang YU
2015, 6(4): 255-259. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.004
Abstract FullText HTML PDF
Risk Factors and Clinical Outcomes of Pan-drug Resistant Acinetobacter baumannii Bacteremia
Yun LONG, Qing-hua GUO, Da-wei LIU, Xiao-jiang ZHANG, Lian-yan SONG, Huai-wu HE
2015, 6(4): 260-266. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.005
Abstract FullText HTML PDF
Long-term Outcomes of Laparoscopic Surgery for Stage Ⅲ Colon Cancer
Lai XU, Yi XIAO, Guo-le LIN, Bin WU, Bei-zhan NIU, Xi-yu SUN, Hui-zhong QIU
2015, 6(4): 267-270. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.006
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility of New Artificial Biologic Patch as Aortic Valve Replacement
Jian-zhou LIU, Xing-rong LIU, Chao-ji ZHANG, Guo-tao MA, Xiao-feng LI, Qi MIAO
2015, 6(4): 271-274. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.007
Abstract FullText HTML PDF
Red Blood Cell Transfusion Condition of In-patients of Peking Union Medical College Hospital in 2010 and 2013
Chan MENG, Xue-jun ZENG, Jia GAN, Wei-gang FANG, Jia-lin CHEN, Lian-jun BAI
2015, 6(4): 281-285. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.010
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Comprehensive and Whole Process Blood Management on Allogeneic Transfusion in Orthopedic Surgical Patients
Si-yi CAI, Jian-xiong SHEN, Xi-sheng WENG, Bao-zhong ZHANG, Bo YANG, Bin FENG, Gui-xing QIU
2015, 6(4): 286-290. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.011
Abstract FullText HTML PDF
Perioperative Blood Transfusion Management in Vascular Surgery
Zhi-li LIU, Chang-wei LIU, Xiao-jun SONG, Yu CHEN, Leng NI, Rong ZENG, Jiang SHAO, Yong-jun LI
2015, 6(4): 291-295. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.012
Abstract FullText HTML PDF
Retrospective Analysis for Causes of Perinatal Blood Transfusion
Yi-feng ZHONG, Jian-qiu YANG, Tao WANG, Jing HU, Jun-tao LIU, Jin-song GAO
2015, 6(4): 296-299. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.04.013
Abstract FullText HTML PDF
Transfusion-free Medicine and Surgery(2nd ed.) (2014)
2015, 6(4): 266-266.
Abstract FullText HTML PDF
The Importance of Immunonutrition(2013)
2015, 6(4): 299-299.
Abstract FullText HTML PDF