column
Axillary Lymph Node Metastasis of Invasive Micropapillary Carcinoma and Invasive Carcinoma of No Special Type: A Case-control Study
Yan-na ZHANG, Chang-jun WANG, Yi-dong ZHOU, Feng MAO, Qiang SUN, Ya-lan BI, Zhi-yong LIANG
2015, 6(3): 166-172. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.002
Abstract FullText HTML PDF
Causes of Missed Diagnosis and Misdiagnosis of Abdominal Organ Lesions in Preoperative Transabdominal Ultrasound
Zhen-zhen LIU, Meng YANG, Yi-xiu ZHANG, Qing DAI, Jian-chu LI, Jie HAN, Kang-ning LI, Xiao-yan ZHANG, Wen XU, Si-hua NIU, Hong-yan WANG
2015, 6(3): 173-178. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.003
Abstract FullText HTML PDF
Surveillance of Antimicrobial Resistance among Clinical Isolates from Surgery Wards in Peking Union Medical College Hospital
Xiao-jiang ZHANG, Qi-wen YANG, Hong-li SUN, Yao WANG, He WANG, Ying ZHAO, Ren-yuan ZHU, Hong-tao DOU, Hui ZHANG, Ying-chun XU
2015, 6(3): 179-185. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.004
Abstract FullText HTML PDF
Co-mutation of PIK3CA and Other Oncogenes in Patients with Non-small Cell Lung Cancer
Nai-xin LIANG, Ya-xin LIU, Lei LIU, Shan-qing LI
2015, 6(3): 186-190. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.005
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features and Epidermal Growth Factor Receptor Gene Status of Adrenocortical Oncocytic Carcinoma
Jing ZHANG, Jie GAO, Sha-fei WU, Tao LU, Zhi-yong LIANG
2015, 6(3): 191-196. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.006
Abstract FullText HTML PDF
Clinicopathological Features and Immunohistochemical Phenotypes of Adenoid Cystic Carcinoma of the Uterine Cervix
Xiao-hua SHI, Sha-fei WU, Qing LING, Zhen HUO, Zhi-yong LIANG
2015, 6(3): 197-201. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.007
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics of 30 Cases of Laparoscopic Surgery for Ovarian Cysts in Second Trimester
Ping PENG, Lan ZHU, Jing-he LANG, Zhu-feng LIU, Da-wei SUN, Jin-hua LENG
2015, 6(3): 202-205. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.008
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics of 315 Hysteroscopic Patients and Relevant Inconclusive Questions in Hysteroscopy
Ying SHAN, Shan DENG, Qin-jie TIAN, Ai-jun SUN, Rong CHEN, Lan ZHU, Xin-yan LIU, Ping PENG
2015, 6(3): 206-211. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.009
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics of Six Patients with Persistent Real Low-level Elevation of Human Chorionic Gonadotropin
Yan Lü, Feng-zhi FENG, Yang XIANG, Xi-run WAN
2015, 6(3): 212-215. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.03.010
Abstract FullText HTML PDF
Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice (5th ed.) (2014)
2015, 6(3): 196-196.
Abstract FullText HTML PDF
Translational Gastroenterology: Organogenesis to Disease (2014)
2015, 6(3): 240-240.
Abstract FullText HTML PDF