column
Physical Illnesses and Psychological Characteristics of Outpatients with Multiple Somatic Symptoms in a General Hospital
Na-na XIONG, Xia HONG, Jing JIANG, Xia-yuan SUN, Li-ming ZHU, Guo-qing TIAN, Jing WEI
2014, 5(2): 129-134. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.001
Abstract FullText HTML PDF
Allogeneic Transfusion Rate and Related Factors in Primary Total Knee Arthroplasty
Hui-ming PENG, Xi-sheng WENG, Ji-liang ZHAI, Jin LIN, Jin JIN, Wen-wei QIAN, Li-juan ZHAO
2014, 5(2): 135-141. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.002
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility of Signal Transducers and Activators of Transcription 3 Inhibitor WP1066 as a Novel Target for Neuropathic Pain
Zhao-jing XUE, Le SHEN, Zhi-yao WANG, Yu-guang HUANG
2014, 5(2): 142-147. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.003
Abstract FullText HTML PDF
Three Consecutive Qualitative Fecal Occult Blood Tests to Diagnose Colorectal Polyps and Cancer
Han-qing LUO, Dong WU, Jing-nan LI, Gui-jun FEI, Hui-jun SHU
2014, 5(2): 148-151. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.004
Abstract FullText HTML PDF
Laparoscopic Extralevator Abdominoperineal Excision: Experience from a Single Center
Yi XIAO, Hui-zhong QIU, Bin WU, Bei-zhan NIU, Xi-yu SUN, Guan-nan ZHANG, Guo-le LIN
2014, 5(2): 152-157. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.005
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Characteristics of Ankylosing Spondylitis Complicated with Takayasu's Arteritis
Feng-ying GAN, Yun-yun FEI, Yong HOU, Qian WANG, Xiao-feng ZENG, Feng-chun ZHANG
2014, 5(2): 158-161. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.006
Abstract FullText HTML PDF
Sonographic and Clinicopathologic Characteristics of Ovarian Sclerosing Stromal Tumor
Xiao YANG, Bo ZHANG, Yu-xin JIANG, Rui-na ZHAO, Jing ZHANG, Ping GAO, Sheng CAI, Qing DAI, Meng-na HE
2014, 5(2): 162-165. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.007
Abstract FullText HTML PDF
Role of Ultrasound in the Diagnosis of Paraganglioma of Urinary Bladder
Qing ZHANG, Wen-bo LI, Qing-li ZHU, Yu-xin JIANG, Zhen-hong QI
2014, 5(2): 166-169. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.008
Abstract FullText HTML PDF
Magnetic Resonance Imaging Features of Abdominal Wall Endometriosis
Wen-hua LIANG, Jing-jing LU
2014, 5(2): 170-174. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.009
Abstract FullText HTML PDF
Causes of Unplanned Reoperations of Spinal Surgery
Ye LI, Xi-sheng WENG, Jian-xiong SHEN, Jian-guo ZHANG, Hong ZHAO, Yu ZHAO, Ye TIAN, Jian-hua HU, Shu-gang LI, Bin YU, Yi-peng WANG
2014, 5(2): 175-178. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.010
Abstract FullText HTML PDF
Dosimetric Comparison between Preoperative Volumetric Modulated Arc Therapy and Fixed-field Intensity-modulated Radiotherapy for Rectal Cancer
Bo YANG, Ting-tian PANG, Xian-song SUN, Ke HU, Jie QIU, Fu-quan ZHANG
2014, 5(2): 179-183. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.011
Abstract FullText HTML PDF
Fixed-jaw Technique in Volumetric Modulated Arc Therapy Plan for Cervical Cancer Radiotherapy
Ting-tian PANG, Bo YANG, Nan LIU, Xia LIU, Jie QIU, Fu-quan ZHANG
2014, 5(2): 184-188. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.012
Abstract FullText HTML PDF
Manual of Orthopaedics(7th ed.) (2012)
2014, 5(2): 201-201.
Abstract FullText HTML PDF
Plastic Surgery (3rd ed.) (2013), Vol.1
2014, 5(2): 205-205.
Abstract FullText HTML PDF