column
Influence of Laparoscopic Cystectomy on Ovarian Reserve Function and Pregnantic Outcome in Women with Ovarian Endometriotic Cyst
Jing-hua SHI, Jin-hua LENG, Meng-hui LI, Shuang-zheng JIA, Jing-he LANG
2011, 2(2): 124-128. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.007
Abstract FullText HTML PDF
Value-based Medicine of Loop Electrosurgical Excision Procedure and CO2 Laser Vaporization for Cervical Intraepithelial Neoplasia 2
Lu-lu SUN, Dong-yan CAO, Jia-xin YANG, Mei-lu BIAN, Li-hui WEI, Li YANG, Ning-hai CHENG, Yi YANG, You-fang WANG, Xue-mei CHENG, Li-jun HU, Jie CHEN, Jing-he LANG, Keng SHEN
2011, 2(2): 129-133. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.008
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Outcomes of Modified Laparoscopic Hysterectomy
Xian-jie TAN, Ming WU, Shui-qing MA
2011, 2(2): 134-138. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.009
Abstract FullText HTML PDF
Vaginal Fungal Infection and Its Influencing Factors during In Vitro Fertilization-embryo Transfer Cycles:A Multicenter Open-label Study
Jing-ran ZHEN, Cai-hong MA, Mei-jing XIE, Qi YU, Cheng-yan DENG, Fang-fang HE, Gui-an CHEN, Dong-zi YANG
2011, 2(2): 139-142. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.010
Abstract FullText HTML PDF
Clinical Outcome of Cystectomy for Malignant Ovarian Germ Cell Tumor
Xiao-yan LI, Ling-ya PAN
2011, 2(2): 143-146. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.011
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Total Intravenous Anesthesia on Wake-up Test in Adolescent Patients Undergoing Scoliosis Surgery
Xia RUAN, Wei LIU, Gang TAN, Xu-lei CUI, Yu-guang HUANG
2011, 2(2): 147-150. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.012
Abstract FullText HTML PDF
Prevalence of Depressive and Anxiety Disorders in the Peking Union Medical College Hospital and Current Clinical Practice
Li-li SHI, Xiao-hui ZHAO, Yi-nan JIANG, Yang XIANG, Li-ming ZHU, Xiu-cai FANG, Shan GAO, Jing WEI
2011, 2(2): 151-154. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.013
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Orthokeratology Lens on Corneal Endothelium and Corneal Thickness
Yu-mei JIN, Yue ZHANG, Hui LI, Bo-yue HU
2011, 2(2): 155-158. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2011.02.014
Abstract FullText HTML PDF